Re: [討論] 二宮之爭的真意?

作者: Houei (金山好吃粥,伸!)   2020-05-17 04:14:05
雖說用地域觀點分析二宮之爭,或有些狹隘,但抱歉終究忍不住嘮叨一下,請見諒!
※ 引述《MarioBro (聽說本能寺著火了)》之銘言:
: 2. 孫登所謂「門下四客」多是江南士族
: 張休(張昭之子,江南士族)
: 顧譚(顧雍之子,江南士族)
: 陳表(陳武之子,江南人)
: 諸葛恪(諸葛瑾之子,流亡北士)
: 這些人用現代話來講就是太子黨
: 孫登去世後由於孫登推薦孫和繼太子位
: 這些人維護孫和的正當性也合情合理
: 但孫權在二宮之爭中殺得最恨的也是針對這群人
: 只有諸葛恪倖免還成為顧命大臣
前一篇引用學者提到孫權輕視儒家禮教,搜尋該文並無顧譚下面這條軼事
《吳錄》:"張蕃字仲輔,為人短小,顧譚以短戲之曰:「朱儒朱儒有何德?
令我思臼佃極。」"
顧譚尚且因雅性高亮而為孫權所推重,卻也不免沾染了孫權君臣間盛行的嘲謔之風
即便如此仍有薛綜推崇顧譚德允衆望,而由顧譚接替薛綜的選曹尚書一職
竊以為孫權對此人才選拔的官職,絕非隨隨便便就可以勝任的
薛綜雖為江北人士,好歹也是世族出身,由他出面選舉人才
象徵著兼顧士族 & 地域的結合
顧譚接任這位置沒多久就因顧雍GG,而昇太常去了,接著又把選曹丟回給了薛綜
〈薛綜傳〉:"(赤烏)五年,為太子少傅,領選職如故"
《吳書》:"後權賜綜紫綬囊,綜陳讓紫色非所宜服,權曰:「太子年少...」是時綜以
名儒居師傅之位,仍兼選舉,甚為優重。六年春,卒"
估計是顧譚沒達到孫權期待的,兼顧地域與族群的討好方式,而沒繼續領選職如故
為方便分析地域,得由顧邵提拔的幾個寒門談起,〈步隲傳〉:
"昔丁諝出於孤家,吾粲由於牧豎,豫章(指顧邵)揚其善,以並陸、全之列,
是以人無幽滯而風俗厚焉"
〈顧邵傳〉:"初,錢唐丁諝出於役伍,陽羨張秉生於庶民,烏程吳粲、
雲陽殷禮起乎微賤,邵皆拔而友之,為立聲譽"
注意到這幾個的籍貫皆為本家吳郡,以及有所鄰接的郡而已
參照田余慶《秦漢魏晉史探微》所言,此乃肇因於江東大族在孫策屠戮
(個人認為修正為迫害較恰當@@)江東英豪後,刻意保持與孫家的距離所致
等到孫權給孫登安排的四友:盧江陳表、江北諸葛恪、張休、吳郡顧譚
可說是各方勢力接近勢均力敵之態
另外說到張休,〈張休傳〉:"以漢書授(孫)登"、《吳書》:"(張)休進授,指摘文義,
分別事物,並有章條"
對比羊[行中間一個首,念ㄉㄠˋ]上疏的:"雖實陛下敦尚古義,欲令二宮專志於學,
不復顧慮觀聽小宜,期於溫故博物而已,然非臣下傾企喁喁之至願也"(孫霸傳)
講的就是提取儒家經典裡,較實用的歷史部份
羊[行中間一個首,念ㄉㄠˋ]又評論顧譚"精而狠"(江表傳),大家熟知顧譚上書砲孫霸
很可能即為其"狠"的作風之寫照,然後觀察家族樹狀圖,孫霸老姊孫魯班改嫁給全琮
孫魯班老母步練師與後來的丞相步騭,俱為臨淮出身
而步騭的臨湘侯或許間接影響到,曾屯駐長沙的江北人呂岱,也跟著支持孫霸
包含全琮子全寄在內,挺孫霸的可說橫跨長江南北、亦廣及士族和非士族
總之約括來看,孫霸一黨其實頗符合個人認為的,孫權希冀融合各階層於一體的理想
偏偏顧譚所為超過了這分際,以致就算孫權明知全琮父子誣賴顧譚
甚至可能逮到等很久的機會,藉此宣威一下膽敢挑戰皇帝的下場
史料僅述及步隲、全琮的地緣、姻親關係,當然這未必是他們何以選擇孫霸的唯一解
所以在此大膽腦補另有押寶押對邊,就等著有提早當上大將軍的機會
看看對面的陣營,陸遜功業自不待言,而諸葛恪搞定山越的功績,為他加分了很多
所以如果沒有辦法在軍功上超越以上兩人,,則至少靠關係逆轉,也是一條門路
最後補充一下論文沒寫的,孫權扼制儒家之說的例子,在薛綜幹太子少傅時
孫權要求薛綜"君當博之以文,約之以禮",這約字用的很妙
應該和敝人先前主張擇取儒家裡,較為實用的部分來用,相去不遠?

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com