Re: [無用] 卡片的小細節

作者: zsp7009 (我是開朗米基羅)   2014-12-22 17:24:08
雷矛特種兵後面原來有隻熊熊~ <3
http://i.imgur.com/Ol1d5QV.jpg
老瞎眼旁邊有一群同伴
http://i.imgur.com/lxA2r1y.jpg
獵潮魚人應該要戰吼帶兩支小魚人的
http://i.imgur.com/1OERkoJ.jpg
同理,鏡像應該要生三隻 0/2嘲諷才對
http://i.imgur.com/SRM26Xi.jpg
霜狼原來是指揮官?
http://i.imgur.com/RY46HY6.jpg
大腿
http://i.imgur.com/qGDSIGR.jpg
順帶一提,這個手勢我怎麼都做不出來 (左手)
http://imgur.com/a/MBU2U#58
作者: lovesnow1990 (冰心之月)   2014-12-22 17:46:00
大腿~

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com