Re: [問卦] 這是蜜蜂在大便?

作者: pigcory (堯仔)   2020-03-13 19:37:25
※ 引述 《gp61g42ji31 (腳印)》 之銘言:
: 
: 
: 剛剛在網路看到的,感覺像是蜜蜂在便便啦!
: 
: 但是打出來的體積比身體大太多!到底為什麼?
: 
: 類似髮膠慕斯的原理嗎?
: 
: 不然怎麼可以大那麼多?
: 
: 而且好奇,蜜蜂不是都會隱藏自己的行蹤嗎?
: 
: 為什麼不像一般鳥類讓糞便落地,而是要ㄍㄛˊ在某個地方?
: 
: 這樣會不會不安全?
: 
: 請問有卦否?
: 
: 
: https://www.facebook.com/339786793020649/posts/1120638274935493/?vh=e&d=n
:

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com