Re: [爆卦] 川普將在台灣時間晚上9點發表重大聲明

作者: cake10414 (Peter)   2019-10-27 20:58:27
: : d!”
: : https://twitter.com/CNBCnow/status/1188285692490735616
: : 在川普發推將有大事發生之後
: : 白宮發言人Hogan Gidley確認川普將在美東時間明天早上9點(台灣時間今天晚上9點)發表
: : 重大聲明
: : ==========
: : 大事要來了!?
確定是宣布ISIS首領被殺的消息了吧
你各位可以回去睡啦~~
美國白宮直播現場:https://www.youtube.com/watch?v=vIAJc6XPp_4

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com